REGULAMIN

REGULAMIN PLATFORMY

 1. W ramach Platformy prowadzone są badania psychologiczne i pedagogiczne za pomocą narzędzi jakie udostępnia Microsoft Teams (formularze).
 2. Wszelkie prowadzone na Platformie badania mają charakter anonimowy i dobrowolny.
 3. Platforma udostępniana jest dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych czy dydaktycznych oraz studentów WPiP UJK.
 4. Magistranci, licencjaci lub studenci mogą korzystać z Platformy pod opieką promotora lub innego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego:
  a. promotor lub opiekun studenta zatwierdza treści przygotowane do udostępnienia na Platformie przez studenta,
  b. wymagana jest ostateczna zgoda na umieszczenie na Platformie określonych treści wydana przez Kierownika Katedry Psychologii (badania psychologiczne) czy Dyrektora Instytutu Pedagogiki (badania pedagogiczne) lub osób przez nich upoważnionych.
 5. Badania na Platformie są bezpłatne i służą wyłącznie celom naukowym.
 6. Osoby korzystające z Platformy, które udostępniają dane osobowe prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

  Klauzula informacyjna
  W celu wywiązania się Administratora, w ramach wykonania zadań z zakresu realizacji projektów oraz badań naukowych, z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
  a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowany przez Rektora, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. W przypadku pytań o swoje dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem email: iod@ujk.edu.pl;
  b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, w związku z wykonaniem zadań z zakresu realizacji projektów oraz badań naukowych, na podstawie art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  c) Wypełnienie ankiety opracowanej w procesie realizacji rzeczowych badań naukowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji projektów oraz badań naukowych. Brak uzupełnienia ankiety może skutkować niemożnością wzięcia udziału w procesie realizacji przeprowadzania rzeczowych projektów oraz badań naukowych;
  d) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; zaś w przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  e) Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;
  f) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;
  g) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące przy realizacji projektów oraz badań naukowych lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem.
Skip to content